Coins 8 China. Wang Mang- 7-23 AD. AE Value of 1 (1 Zhu). O:\ Xiao Quan Zhi Yi. 15,23 mm - 0,8 gr. Hartill 9. 14.

< Go Back
Loading...