Coins 724 Bulgaria. Ivan Aleksandur (1331-1371). AR Grosh. Raduchev-Zhekov 1.13.3-6. Youroukova-Penchev 74-80. AR. g. 1.43 mm. 21.00 Some weak spots, otherwise VF.

< Go Back
Loading...