Dea Moneta
login
Banner Brumus Numismatica Asta XI
Lot # 179

Regno di Sardegna. Carlo Felice. 3 Centesimi 1826. Cu. MB.  In oblò di carta.