Dea Moneta
login
Banner Brumus Numismatica Asta XI
Lot # 37

Anonimo (211 a.C.), Roma. Æ Asse (34 mm, 34,55 gr). D.\: testa laureata di Giano. R.\: ROMA - Prora di Galea. Crawford 56/2; MB. NC. Note: affascinante patina verde.